Protokoll från styrelsemöten

Årsmöte 18 sept 2021, för Sörmlandskretsen av STA,
Dagordning:
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare för årsmötet.
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
5. Godkännande av dagordning.
6. Justering av röstlängd, om så påfordras.
7. Val av två justeringsmän.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det
gångna året.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
11. Fastställande av reseersättning och eventuella övriga ersättningar.
12. Rapport från ombudsmötet i Skövde.
13. Framläggande av verksamhetsplan för 2021.
14. Fastställande av budget för verksamhetsår 2021.
15. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2022.
16. Val av två ledamöter för två år, i tur att avgå/väljas om är Magnus Karlsson
och Kristina Kruse
17. Val av två styrelsesuppleanter för ett år, i tur att avgå/väljas om är Leif
Moby, Solveig Sehlin och Maud Lind.
18. Val av en revisor för ett år, i tur att avgå/väljas om är Sven Carlsson.
19. Val av en revisorsuppleant för ett år, i tur att avgå/väljas om är Rosemarie
Gustafsson.
20. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, för ett år.
I tur att avgå/väljas om är Birgitta Widholm och Per Uno Nilsson och Bertel
Nordén. Sammankallande är Birgitta Widholm.
21. Motioner.
22. Styrelseförslag.
23. Övriga ärenden.
24. Mötet avslutas.

 

 

2021

styrelsemoteprotokoll-2021-03-20.pdf

2020

Protokoll från årsmötet 2020:

arsmotesprotokoll-2020-sormlandskretsen-1.pdf

protokoll-konstituerande-styrelsemote-2020938.pdf

 

styrelsemoteprotokoll-2020-09-26937.pdf

styrelsemote201121.pdf

 

 

2019

Protokoll från årsmötet 2019

arsmote-2019-1.pdf arsmote-2019-2.pdfarsmote-2019-3.pdfarsmote-2019-4.pdf

Kontituerande mötet 2019

konstituerande-mote-2019.pdf

Styrelsemöte 3/2019

protokoll-3-2019.pdfprotokoll-3-2019-sid2.pdf

Styrelsemöte 4/2019

protokoll-4-2019-sid1.pdfprotokoll-4-2019-sid2.pdf

Styrelsemöte 5/2019

 protokoll-5-2019-sid1.pdf protokoll-5-2019-sid2.pdf

Styrelsemöte 6/2019

 protokoll-6-2019-sid1.pdfprotokoll-6-2019-sid2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

'Guyens Maifeuer'