Protokoll från styrelsemöten

Årsmöteshandligar inför årsmötet 23 april 2022:

 

Kallelse till årsmöte för Sörmlandskretsen av STA,
23 april 2022 kl 11:15 på Teater Klämman, Fridals gård, 642 63 Mellösa
Dagordning:
1.Årsmötet öppnas.
2.Val av ordförande för årsmötet.
3.Val av sekreterare för årsmötet.
4.Fråga om mötet är behörigen utlyst.
5.Godkännande av dagordning.
6.Justering av röstlängd, om så påfordras.
7.Val av två justeringsmän.
8.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för
det gångna året.
9.Revisionsberättelse.
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
11.Fastställande av reseersättning och eventuella övriga ersättningar.
12.Rapport från ombudsmötet i Uppsala.
13.Framläggande av verksamhetsplan för 2022.
14.Fastställande av budget för verksamhetsår 2022.
15.Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2023.
16.Val av ordförande för två år, i tur att avgå/väljas om är Susanne Karlson
17.Val av två ledamöter för två år, i tur att avgå/väljas om är
Inger Homqvist och Solveig Sehlin.
18.Val av två styrelsesuppleanter för ett år, i tur att avgå/väljas om är
Kristina Kruse, och Lena Odsvall
19.Val av en revisor för ett år, i tur att avgå/väljas om är Sven Carlsson.
20.Val av en revisorssuppleant för ett år, i tur att avgå/väljas om är
Ingrid Hoffer.
21.Val av valberedning om tre personer för ett år, varav en sammankallande. I tur att avgå/väljas om är Per Uno Nilsson och Bertel Nordén
och Christina Örn Nömm. Sammankallande har varit Per Uno Nilsson.
22.Motioner.
23.Styrelseförslag.
24.Övriga ärenden.
25.Mötet avslutas.

 

1_dagordning-arsmote-sta-sormland-23-april-22.pdf

2_resultatrakning-2021-och-budget-2022.pdf

3_balansrakning-2021.pdf

4_revisionsberattelse-2021.pdf

5_verksamhetsberattelse-for-sta-sormland-2021.pdf

6_verksamhetsplan-for-sta-sormland-2022.pdf

 

2022

 

styrelsemoteprotokoll-2022-03-141981.pdf

 

 

 

2021

 

styrelsemoteprotokoll-2021-02-131733.pdf

styrelsemoteprotokoll-2021-03-20.pdf

styrelsemoteprotokoll-2021-08-211693.pdf

styrelsemoteprotokoll-2021-09-261750.pdf

protokoll-konstituerande-styrelsemote-2021-09-181737.pdf

styrelsemoteprotokoll-2021-10-181774.pdf

senaste_protokollen.zip(2021.11.03, 2021.11.16, 2021.12.05)

2020

Protokoll från årsmötet 2020:

arsmotesprotokoll-2020-sormlandskretsen-1.pdf

protokoll-konstituerande-styrelsemote-2020938.pdf

 

styrelsemoteprotokoll-2020-09-26937.pdf

styrelsemote201121.pdf

 

 

2019

Protokoll från årsmötet 2019

arsmote-2019-1.pdf arsmote-2019-2.pdfarsmote-2019-3.pdfarsmote-2019-4.pdf

Kontituerande mötet 2019

konstituerande-mote-2019.pdf

Styrelsemöte 3/2019

protokoll-3-2019.pdfprotokoll-3-2019-sid2.pdf

Styrelsemöte 4/2019

protokoll-4-2019-sid1.pdfprotokoll-4-2019-sid2.pdf

Styrelsemöte 5/2019

 protokoll-5-2019-sid1.pdf protokoll-5-2019-sid2.pdf

Styrelsemöte 6/2019

 protokoll-6-2019-sid1.pdfprotokoll-6-2019-sid2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

'Guyens Maifeuer'